mkv_000168662

星矢達との関係悩む沙織は、星矢の部屋を緊張を隠し訪問するが 
 
mkv_000169434

上半身裸で出てきた星矢思わず顔を赤くしてしまう。

mkv_000171380