mkv_000549136 パノラマ写真2

世界樹の人柱にされ、女神アテナ小宇宙を吸われ続ける沙織
 
mkv_000506059
mkv_000547730mkv_001087988 パノラマ写真

マルスの息子エデンに襲われたユナ光牙

mkv_001108008
mkv_001110844
mkv_001116125
mkv_001131692

2人がかりでもエデン歯が立たず

mkv_001298200

これ以上ユナ光牙傷ついて欲しくないアリアは、自らマルスの元に戻ることを告げる。 

mkv_001325503
mkv_001311798